Definícia pôžičky a predčastného splatenia úveru

 

Poštová poukážka

Poštová poukážka je tlačivo, ktoré slúži na zasielanie peňazí v hotovosti po celom území Slovenskej republiky na bankový účet adresáta.

 

PIN

PIN kód je osobné identifikačné číslo, ktoré sa najčastejšie využíva pri používaní platobných kariet, mobilných telefónov a podobne.

 

Peňažný trh

Peňažný trh je trh, kde sa stretávajú banky a iné finančné inštitúcie za účelom nákupu alebo predaju krátkodobých finančných nástrojov. Krátkodobými rozumieme také, ktoré sú splatné do jedného roka. Jedná sa o rôzne pôžičky, valuty, cenné papiere atď.

 

Platobná karta

Platobná karta slúži na uskutočňovanie bezhotovostného platobného styku. Držiteľovi karty taktiež umožňuje vyberať hotovosť z bankomatu. Je to plastová karta, ktorá má zabudovaný magnetický pásik alebo čip. Platobné karty vydáva banka.

 

Pobočka banky

Pobočka banky je kamenná obchodné miesto banky, ktorá zastupuje materskú banku a má zvyčajne veľa predajných miest po viacerých mestách.

 

Podielový list

Podielový list je cenný papier. Je s ním spojené právo majiteľa podielu na majetok, ktorý jeho podiel predstavuje. Taktiež má držiteľ podielového listu právo na výnos z majetku.

 

Podpisový vzor

Podpisový vzor si stanovujú klienti banky pri zakladaní bežného bankového účtu, pri zakladaní terminovaného účtu alebo pri prenájme bezpečnostnej schránky. Pri tomto úkone sa podpisuje klient pred pracovníkom banky, ktorý overuje totožnosť.

 

Povolené prečerpanie

Povolené prečerpanie je limit, ktorý umožňuje ísť klientovi do mínusu v prípade nedostatku prostriedkov na bežnom účte.

 

Pôžička

Pôžička je suma, ktorú veriteľ – zvyčajne banka alebo nebanková inštitúcia požičiava klientovi – dlžníkovi. Doba splácania poskytnutej sumy je zmluvne zaviazaná a taktiež aj úroky, ktoré sa platia.

 

Poplatok

Poplatok je vlastne suma peňazí, ktorú si poskytovatelia úverov alebo iných bankových služieb odrátavajú za rôzne úkony. Môže to byť poplatok za predčasné splatenie, poplatky za vedenie účtu a podobne.

 

Príjem (zárobok)

Príjem je peňažná suma pravidelne poukazovaná na účet zamestnanca alebo SZČO za vykonanú prácu.

 

Predčasné splatenie úveru

Predčasné splatenie úveru nastáva vtedy, ak klient vyplatí zostávajúcu sumu úveru banke pred zmluvne dohodnutým termínom poslednej splátky.

 

Progresívne splácanie

Progresívne splácanie umožňuje vziať si úver aj klientom, ktorí majú nižší úver. Pri tomto type sa zo začiatku istina spláca v malých čiastkach a suma splácania narastá.