Definícia bianko zmenky, bonity, bezúročného obdobia

 

Bonita

Bonita vyjadruje dôveryhodnosť ekonomického subjektu, napríklad jednotlivca alebo firmy. Súvisí s jeho hospodárením a vyjadruje jeho schopnosť naplniť svoje záväzky. Bonita sa odráža od solventnosti subjektu.

 

Bianko zmenka

Bianko zmenka je zmenka, ktorá nie je úplne vyplnená. Keďže je zmenka cenný papier musí spĺňať zákonom určené náležitosti. Bianko zmenka nemá vyplnené niektoré náležitosti a jej majiteľ ich dopĺňa dodatočne. Majiteľ tak môže dopísať v prospech koho je platené alebo miesto platenia.

 

Banka

Banka je finančná inštitúcia. Zameriava sa na prijímanie vkladov a poskytovanie úverov. Zisk získava z úrokov a bankových poplatkov. Banka svoju činnosť vykonáva pod dohľadom centrálnej banky.

 

Bankomat

Bankomat je samoobslužné zariadenie. Klientom slúži na výber finančnej hotovosti, na získanie stavu financií na účte alebo na zaplatenie telefónneho kreditu a podobne. Z bankomatu si môže klient vybrať pomocou svojej platobnej karty peniaze kedykoľvek a kdekoľvek.

 

Banková záruka

Banková záruka má písomnú formu. Banka sa v záručnej listine zaväzuje veriteľovi zaplatiť dohodnutú výšku určitej sumy v prípade, ak by voči nemu dlžník nesplnil svoje záväzky. Najčastejšie sa využíva pri obchodovaní s neznámym obchodným partnerom a slúži na zabezpečenie rizík nesplatenia.

 

Bezúročné obdobie

Bezúročné obdobie je obdobie, počas ktorého klient neplatí úroky. Tento termín sa väčšinou vyskytuje pri kreditných kartách. V prípade, že klient prečerpá finančné prostriedky môže ísť do mínusu a ma vyhradený počet dní, dokedy túto čiastku splatí. Počas tej doby je pre neho suma vedená ako bezúročná. Bezúročné obdobie využívajú aj niektoré banky, ktoré chcú zatraktívniť nimi poskytovaný úver.

 

Beneficient

Beneficient  je fyzická alebo právnická osoba. V prospech tejto osoby je vystavené finančné plnenie.

 

Bankové tajomstvo

Bankové tajomstvo znamená, že všetky doklady a informácie o klientovi banky  nie sú verejne prístupné. Jedná sa predovšetkým o stavoch na účtoch klientov, o výške vkladov a o jeho obchodoch. Banka alebo pobočka banky je povinná utajovať a chrániť tieto informácie.

 

Bežný účet

Bežný účet je bankový produkt bez výpovednej lehoty. Slúži klientom ako okamžitý prístup k finančným prostriedkom na účte. Peniaze na ňom nie sú viazané. Umožňuje klientom využívať bezhotovostný alebo hotovostný styk rýchlo a jednoducho.