Definícia úroku, úveru a úrokovej sadzby

 

Úrok

Úrok je vlastne príjem plynúci z určitého kapitálu. Je to vlastne výnos z kapitálu. Tento výnos veriteľ získava vtedy, ak svoj kapitál požičiava dlžníkovi. Výška úroku sa odvíja od vzájomného vzťahu medzi ponukou a dopytu.

 

Úver

Úver je finančná čiastka, ktorá poskytovaná veriteľom dlžníkovi. Tieto prostriedky sú požičiavané za podmienky, že je klient schopný ich splácať. Dlžník okrem požičiavanej sumy platí aj úroky z poskytnutia úveru.

 

Úroková sadzba

Úroková sadzba určuje výšku úroku, ktorú spláca dlžník veriteľovi za požičanie finančných prostriedkov. Najčastejšie býva v percentách za obdobie jedného roka.

 

Úverový register

Úverový register je spoločný register bankových informácií. Je to vlastne databáza, kde sa nachádzajú informácie o klientoch rôznych bánk. Tú tam informácie o tom či klienti figurujú ako ručitelia v úverových zmluvách alebo splácajú úver.

 

Úžera

Úžera je pojem, ktorý označuje využívanie ťažkej bezvýchodiskovej situácie pre vlastné obohatenie. Pod úžerou rozumieme požičiavanie peňazí klientom za veľmi nevýhodných podmienok. Zvyčajne sa využíva veľmi vysoká úroková sadzba.