Definícia debetu, dlhodobého úveru, dlhopisu

 

Dátum splatnosti

Dátum splatnosti pri príkazoch na úhradu je deň, kedy má platba odísť z účtu klienta banky. Pri úverových produktoch je dátum splatnosti posledným dňom, kedy musia byť pripísané peniaze na účet veriteľa

Debet

Debet je služba, ktorá je poskytovaná klientom bankou. Umožňuje im ísť do debetu (teda zadĺžiť sa) aj keď nemajú dostatočné množstvo peňažných prostriedkov na účte. Je to vlastne povolené prečerpanie bežného účtu. Niektoré banky túto službu poskytujú po krátku dobu bezúročne.

 

Degresívne splácanie

Degresívne splácanie na rozdiel od anuitného splácania umožňuje klientom banky splácať rôzne výšky istiny. Na začiatku splácania úveru môže splácať čo najvyššie splátky. Výšky splátok pri degresívnom splácaní sa určujú na nasledujúci rok dopredu.

 

Debetná karta

Debetná karta je druh platobnej karty. Táto platobná karta je pevne viazaná na bankový účet.  Pomocou nej môže klient čerpať finančné prostriedky až do prečerpania, do debetu.

 

Dlhodobý úver

Dlhodobý úver je úver, ktorý klient banke spláca viac ako päť rokov. Je z pravidla určený na nákup alebo investície dlhodobého majetku (budov, pozemkov, zariadení). Dlhodobý úver môže byť aj bez-účelový.

 

Disponibilný zostatok

Disponibilný zostatok poskytuje klientovi informácie o výške prostriedkov, ktoré má k dispozícii na bežnom účte. Klient sa dozvedá koľko prostriedkov mu zostáva, ktoré môže využiť na vklady alebo výbery.

 

Dlhopis

Dlhopis zaraďujeme do kategórie dlhových cenných papierov. Dlhopis sa vyznačuje nízkym rizikom. Dlhopis predstavuje záväzok dlžníka voči veriteľovi. Dlžník sa zaväzuje splatiť úroky počas doby splatnosti dlhopisu. S dlhopismi sa dá obchodovať na burze.

 

Dlžník

Dlžníkom môže byť fyzická alebo právnická osoba. Osoba dlžníka sa zaväzuje veriteľovi zaplatiť dlžnú sumu. Dlžník je povinný predchádzať úpadku. Rola dlžníka sa končí splatením celého záväzku.

 

Dividenda

Dividenda je peňažné plnenie akciových spoločností vyplácané jednotlivým akcionárom podľa rozhodnutia valnej rady. Dividenda sa vypláca majiteľom akcií, podľa rozhodnutia dňa ich obdržania. Výšku dividend z akcií ovplyvňuje menový kurz.

 

Devízový účet

Devízový účet je bežný platobný účet, ktorý je vedený v cudzej mene. Rozdiel môže byť nielen v mene, ale aj v úročení, poplatkoch a podmienka. Vkladať na devízový účet môžete aj prostriedky v domácej mene.

 

Devíza

Devíza je bezhotovostná forma pohľadávky v cudzej mene.Ide napríklad o platbu kartou alebo bezhotovostný prevod. S devízami súvisí aj devízový kurz, ktorý slúži na prepočet medzi domácou a cudzou menou

 

Devalvácia

Devalvácia je zmena výmennej kurzovej meny tak, že sa zníži jej hodnota. Toto opatrenie zvyčajne nariaďuje štát alebo centrálna banka.

 

Depozit

Depozit je vklad, vložená peňažná čiastka alebo vec. Je to hnuteľná vec vložené do odbornej úschovy. Väčšinou sa jedná o cenné papiere, ktoré sú ukladané do banky a podobne.